PBM-verordening, race tegen de klok?

Op 21 april 2018 wordt de nieuwe Europese verordening voor PBM van kracht. Een eenduidig Europees beleidskader voor toepassing en kwaliteitsborging. Positief, maar … de tijd dringt!

Fabrikanten en distributeurs maken zich zorgen, want de certificeerders hebben nog huiswerk te doen. Pas een klein aantal is geaccrediteerd om persoonlijke beschermingsmiddelen volgens de nieuwe verordening te toetsen en te certificeren. Ook arbeidshygiënisten en veiligheidskundigen moeten zich tijdig inwerken in de verordening.

Wat verandert er?

De nieuwe Europese PBM-verordening 2016/425 vervangt de verouderde EU-richtlijn 89/686/EEG. Welke veranderingen brengt dit met zich mee? In het kort:

  1. De lidstaten moeten een EU-verordening een-op-een implementeren, voor een uniforme toepassing van regels en normen in heel Europa.
  2. Een verordening stelt strengere eisen aan de kwaliteitswaarborg van producten, in dit geval aan de veiligheidsprestaties van PBM.
  3. Onder de nieuwe verordening is de certificering van PBM maximaal vijf jaar geldig, waar de bestaande richtlijn geen geldigheidslimiet kent.

Verschuiving categorie-indeling PBM

De gewijzigde regelgeving brengt ook veranderingen in de categorie-indeling mee. Er komt een indeling in drie categorieën, van laag naar hoog beschermingsniveau. In de nieuwe verordening zijn verschillende PBM verschoven van klasse 2 naar de zwaardere beschermingsklasse 3. Zoals gehoorbeschermingsmiddelen. Belangrijk voor de certificerende instellingen. Maar ook voor de arboprofessionals bij bedrijven, die de keuze voor PBM moeten afstemmen op de risicoanalyse van installaties en werkprocessen.

Wat is de stand van zaken?

In het kort: de verordening is sinds de publicatie op 31 maart 2016 gedeeltelijk in werking getreden. Eerst moeten nu de certificeringsinstanties worden geaccrediteerd om PBM op hun prestaties te beoordelen en te certificeren. Fabrikanten en distributeurs willen per 21 april 2018 producten op de markt te brengen met een geldig typekeurcertificaat van een erkende keuringsinstantie. Hier dreigt een knelpunt, omdat nog maar een enkele instantie zich heeft laten accrediteren. Daarmee dreigt er vertraging bij het op de markt brengen van PBM conform de nieuwe verordening en bij het hercertificeren van bestaande producten.

Overgangstermijn 21 april 2018 – 2019

Voor de nieuwe regelgeving geldt een overgangstermijn, tussen 21 april 2018 en 21 april 2019. Daarin mogen bedrijven kiezen: producten laten toetsen en certificeren volgens de oude EU-richtlijn of volgens de nieuwe verordening 2016/425. Na 21 april 2019 mogen ze alleen nog PBM op de markt brengen die voldoen aan de nieuwe verordening. Volgens de oude regelgeving gecertificeerde PBM mogen tot uiterlijk 21 april 2023 worden gebruikt. Na die datum moeten alle persoonlijke beschermingsmiddelen een certificaat hebben conform de nieuwe verordening.

Zo’n 150 vragen wachten op antwoord

Er zijn nog veel vragen rond de verdere inwerkingtreding van EU-verordening 2016/425. Veel details, zoals consequenties van de verordening voor de toezicht- en handhavingspraktijk, wachten nog op uitwerking. Ook worstelen fabrikanten en leveranciers met de vraag wat te doen met voorraden ‘oude’ PBM die wel zijn gecertificeerd, maar nog niet in de handel zijn gebracht. Overheden, fabrikanten, keuringsinstanties en andere stakeholders hebben in totaal zo’n 150 vragen bij de EU gedeponeerd over de praktische uitvoering van de verordening.

Ondersteunende producten in de maak

De Europese Commissie werkt aan twee ondersteunende producten. Een PBM-guide voor de praktische vertaling van de verordening naar de werksituatie van alle partijen in de arbeidsveiligheidsketen. En een Q&A-document met veelgestelde vragen. Die documenten zouden veel onrust en bezorgdheid in de PBM-branche weg kunnen nemen. En bijzonder nuttig zijn voor arbo- en veiligheidsprofessionals. Zij moeten de beschermende middelen en hun gecertificeerde beschermingsniveau toetsen aan een doordachte risicoanalyse. Prettig als zij dan snel de inhoud van de verordening tot zich kunnen nemen.

Kortom: als de certificeringsinstellingen hun certificeringstraject niet tijdig op orde hebben, stokt de hele keten van productie en distributie van persoonlijke beschermingsmiddelen. De tijd dringt!

Dit is een korte samenvatting van het artikel ‘Race tegen de klok’ van Jos Putman van Intersafe. Lees het volledige artikel in Vakblad Arbo.

bron: arbo-online.nl